Advies 10.001 dd. 12 juli 2010 over de automatisering van de sociale maximumprijzen in 2009

Publication date: 
10/04/2015 - 09:45

Gegeven met toepassing van artikel 27,§1, tweede lid, 4°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
12 juli 2010

De Ombudsdienst voor Energie stelt vast dat de energieleverancier Electrabel in meerdere klachtendossiers de sociale maximumprijzen of zogenaamde specifieke sociale tarieven niet meer toekent aan  bepaalde begunstigden omdat deze begunstigden in 2009 niet meer voorkomen op de lijsten die door de FOD Economie worden bezorgd aan de leveranciers in kader van de automatisering van de sociale maximumprijzen.

Alhoewel Electrabel niet ontkent dat betrokkenen in het verleden (vóór het jaar 2009) wel degelijk dit specifiek sociaal tarief genoten, stelt Electrabel dat met ingang van 1 juli 2009 het Koninklijk besluit van 28 juni 2009 de automatische toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas regelt en dat Electrabel deze regeling aanwijst als reden om de betrokkenen niet langer als begunstigden van het stelsel der sociale maximumprijzen te beschouwen

.
Daarentegen kan echter worden ingevoerd dat het niet de bedoeling van de regering en de bevoegde Minister van Klimaat en Energie was om in 2009, op basis van de ingevoerde automatiseringsprocedure voor de sociale maximumprijzen,begunstigden uit te sluiten van het stelsel van de sociale maximumprijzen. Dienaangaande kan worden verwezen naar de Algemene Beleidsnota Klimaat en Energie van 3 november 2009 (kamer doc 52 2225/005, p.35) waarin de bevoegde Minister voor Energie stelt dat: “De eerste fase van de automatiseringsprocedure loopt tot 1 januari 2010. Intussen zal geen enkele begunstigde door die automatisering het stelsel der sociale maximumprijzen verliezen.”

De Ombudsdienst voor Energie merkt dan ook op dat, in kader van de klachtenbehandeling, Electrabel tot nu toe het enige energiebedrijf is dat op basis van de lijsten die in kader van de automatiseringsprocedure door de FOD Economie in 2009 aan de energieleveranciers zijn bezorgd, begunstigden vanaf het jaar 2009 systematisch uitsluit van de sociale maximumprijzen, terwijl het evenwel de bedoeling van de beleidsverantwoordelijken was om deze uitsluitingen slechts toe te passen vanaf 1 januari 2010, datum vanaf wanneer de testfase van de automatisering werd omgezet in een definitieve fase van geautomatiseerde toekenning van het sociaal tarief op basis van de gegevens verkregen van de bevoegde sociale instellingen. 

Gelet op het voorgaande formuleert de Ombudsdienst voor Energie het volgende advies met toepassing van artikel 27, §1, 4° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/16bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middelen van leidingen:
“ Gelet op de toelichting die de bevoegde Minister voor Energie in de voormelde beleidsnota heeft verstrekt, dienen ten aanzien van Electrabel de passende maatregelen of initiatieven te worden genomen opdat begunstigden die reeds vóór het jaar 2009 de sociale tarieven of het stelsel der sociale maximumprijzen genoten voor de periode van levering tot en met 31 december 2009 niet van deze sociale tarieven of het stelsel der sociale maximumprijzen worden uitgesloten.

Voor de periode van levering vanaf 1 januari 2010 dient Electrabel de voordeligste commerciële tariefformule voor aardgas en elektriciteit voor te stellen en toe te passen ten voordele van de klanten die ingevolge de automatiseringsprocedure geen recht meer zouden hebben op een sociaal tarief of geen papieren attest van de bevoegde sociale instelling kunnen voorleggen in het geval zij om een of andere reden niet automatisch het sociaal tarief zouden toegekend krijgen.”